به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

واى بر كم ‏فروشان (1)

كه چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند (2)

و چون براى آنان پیمانه یا وزن كنند به ایشان كم دهند (3)

مگر آنان گمان نمى‏دارند كه برانگیخته خواهند شد (4)

[در] روزى بزرگ (5)

روزى كه مردم در برابر پروردگار جهانیان به پاى ایستند (6)

نه چنین است [كه مى‏پندارند] كه كارنامه بدكاران در سِجین است (7)

و تو چه دانى كه سجین چیست (8)

كتابى است نوشته ‏شده (9)

واى بر تكذیب‏ كنندگان در آن هنگام (10)

آنان كه روز جزا را دروغ مى‏پندارند (11)

و جز هر تجاوزپیشه گناهكارى آن را به دروغ نمى‏گیرد (12)

[همان كه] چون آیات ما بر او خوانده شود گوید [اینها] افسانه‏هاى پیشینیان است (13)

نه چنین است بلكه آنچه مرتكب مى‏شدند زنگار بر دلهایشان بسته است (14)

زهى پندار كه آنان در آن روز از پروردگارشان سخت محجوبند (15)

آنگاه به یقین آنان به جهنم درآیند (16)

سپس [به ایشان] گفته خواهد شد این همان است كه آن را به دروغ مى‏گرفتید (17)

نه چنین است در حقیقت كتاب نیكان در علیین است (18)

و تو چه دانى كه علیین چیست (19)

كتابى است نوشته ‏شده (20)

مقربان آن را مشاهده خواهند كرد (21)

براستى نیكوكاران در نعیم [الهى] خواهند بود (22)

بر تختها [نشسته] مى‏نگرند (23)

از چهره‏هایشان طراوت نعمت [بهشت] را درمى‏یابى (24)

از باده‏اى مُهر شده نوشانیده شوند (25)

[باده‏اى كه] مهر آن مشك است و در این [نعمتها] مشتاقان باید بر یكدیگر پیشى گیرند (26)

و تركیبش از [چشمه] تَسنیم است (27)

چشمه ‏اى كه مقربان [خدا] از آن نوشند (28)

[آرى در دنیا] كسانى كه گناه مى‏كردند آنان را كه ایمان آورده بودند به ریشخند مى‏گرفتند (29)

و چون بر ایشان مى‏گذشتند اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل مى‏كردند (30)

و هنگامى كه نزد خانواده[هاى] خود باز مى‏گشتند به شوخ‏ طبعى مى‏پرداختند (31)

و چون مؤمنان را مى‏دیدند مى‏گفتند اینها [جماعتى] گمراهند (32)

و حال آنكه آنان براى بازرسى [كار]شان فرستاده نشده بودند (33)

و[لى] امروز مؤمنانند كه بر كافران خنده مى‏زنند (34)

بر تختها[ى خود نشسته] نظاره مى‏كنند (35)

[تا ببینند] آیا كافران به پاداش آنچه مى‏كردند رسیده‏اند (36)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()