به نام خداوند رحمتگر مهربان

اى جامه به خویشتن فرو پیچیده (1)

به پا خیز شب را مگر اندكى (2)

نیمى از شب یا اندكى از آن را بكاه (3)

یا بر آن [نصف] بیفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان (4)

در حقیقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى‏كنیم (5)

قطعا برخاستن شب رنجش بیشتر و گفتار [در آن هنگام] راستین ‏تر است (6)

[و] تو را در روز آمد و شدى دراز است (7)

و نام پروردگار خود را یاد كن و تنها به او بپرداز (8)

[اوست] پروردگار خاور و باختر خدایى جز او نیست پس او را كارساز خویش اختیار كن (9)

و بر آنچه مى‏گویند شكیبا باش و از آنان با دورى گزیدنى خوش فاصله بگیر (10)

و مرا با تكذیب‏كنندگان توانگر واگذار و اندكى مهلتشان ده (11)

در حقیقت پیش ما زنجیرها و دوزخ (12)

و غذایى گلوگیر و عذابى پر درد است (13)

روزى كه زمین و كوهها به لرزه درآیند و كوهها به سان ریگ روان گردند (14)

بى‏گمان ما به سوى شما فرستاده‏اى كه گواه بر شماست روانه كردیم همان گونه كه فرستاده‏اى به سوى فرعون فرستادیم (15)

[ولى] فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید پس ما او را به سختى فرو گرفتیم (16)

پس اگر كفر بورزید چگونه از روزى كه كودكان را پیر مى‏گرداند پرهیز توانید كرد (17)

آسمان از [بیم] آن [روز] در هم شكافد وعده او انجام یافتنى است (18)

قطعاً این [آیات] اندرزى است تا هر كه بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پیش گیرد (19)

در حقیقت پروردگارت مى‏داند كه تو و گروهى از كسانى كه با تواند نزدیك به دو سوم از شب یا نصف آن یا یك سوم آن را [به نماز] برمى‏خیزید و خداست كه شب و روز را اندازه‏گیرى مى‏كند [او] مى‏داند كه [شما] هرگز حساب آن را ندارید پس بر شما ببخشود [اینك] هر چه از قرآن میسر مى‏شود بخوانید [خدا] مى‏داند كه به زودى در میانتان بیمارانى خواهند بود و [عده‏اى] دیگر در زمین سفر مى‏كنند [و] در پى روزى خدا هستند و [گروهى] دیگر در راه خدا پیكار مى‏نمایند پس هر چه از [قرآن] میسر شد تلاوت كنید و نماز را برپا دارید و زكات را بپردازید و وام نیكو به خدا دهید و هر كار خوبى براى خویش از پیش فرستید آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بیشتر باز خواهید یافت و از خدا طلب آمرزش كنید كه خدا آمرزنده مهربان است (20)

نوشته شده در تاریخ شنبه 7 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()