به نام خداوند رحمتگر مهربان

 

اى پیامبر چون زنان را طلاق گویید در [زمان‏بندى] عده آنان طلاقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا پروردگارتان بترسید آنان را از خانه‏هایشان بیرون مكنید و بیرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند این است احكام الهى و هر كس از مقررات خدا [پاى] فراتر نهد قطعا به خودش ستم كرده است نمى‏دانى شاید خدا پس از این پیشامدى پدید آورد (1)

پس چون عده آنان به سر رسید [یا] به شایستگى نگاهشان دارید یا به شایستگى از آنان جدا شوید و دو تن [مرد] عادل را از میان خود گواه گیرید و گواهى را براى خدا به پا دارید این است اندرزى كه به آن كس كه به خدا و روز بازپسین ایمان دارد داده مى‏شود و هر كس از خدا پروا كند [خدا] براى او راه بیرون‏شدنى قرار مى‏دهد (2)

و از جایى كه حسابش را نمى‏كند به او روزى مى‏رساند و هر كس بر خدا اعتماد كند او براى وى بس است‏خدا فرمانش را به انجام‏رساننده است به راستى خدا براى هر چیزى اندازه‏اى مقرر كرده است (3)

و آن زنان شما كه از خون‏دیدن [ماهانه] نومیدند اگر شك دارید [كه خون مى‏بینند یا نه] عده آنان سه ماه است و [دخترانى] كه [هنوز] خون ندیده‏اند [نیز عده‏شان سه ماه است] و زنان آبستن مدتشان این است كه وضع حمل كنند و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهیلى فراهم سازد (4)

این است فرمان خدا كه آن را به سوى شما فرستاده است و هر كس از خدا پروا كند بدیهایش را از او بزداید و پاداشش را بزرگ گرداند (5)

همانجا كه [خود] سكونت دارید به قدر استطاعت‏خویش آنان را جاى دهید و به آنها آسیب [و زیان] مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ كنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل كنند و اگر براى شما [بچه] شیر مى‏دهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگى میان خود به مشورت پردازید و اگر كارتان [در این مورد] با هم به دشوارى كشید [زن] دیگرى [بچه را] شیر دهد (6)

بر توانگر است كه از دارایى خود هزینه كند و هر كه روزى او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده خرج كند خدا هیچ كس را جز [به قدر] آنچه به او داده است تكلیف نمى‏كند خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى‏كند (7)

و چه بسیار شهرها كه از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و از آنها حسابى سخت كشیدیم و آنان را به عذابى [بس] زشت عذاب كردیم (8)

تا كیفر زشت عمل خود را چشیدند و پایان كارشان زیان بود (9)

خدا براى آنان عذابى سخت آماده كرده است پس اى خردمندانى كه ایمان آورده‏اید از خدا بترسید راستى كه خدا سوى شما تذكارى فرو فرستاده است (10)

پیامبرى كه آیات روشنگر خدا را بر شما تلاوت مى‏كند تا كسانى را كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده‏اند از تاریكیها به سوى روشنایى بیرون برد و هر كس به خدا بگرود و كار شایسته كند او را در باغهایى كه از زیر [درختان] آن جویبارها روان است درمى‏آورد جاودانه در آن مى‏مانند قطعا خدا روزى را براى او خوش كرده است (11)

خدا همان كسى است كه هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید فرمان [خدا] در میان آنها فرود مى‏آید تا بدانید كه خدا بر هر چیزى تواناست و به راستى دانش وى هر چیزى را در بر گرفته است (12)

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 خرداد 1390    | توسط: ط ط    |    |
نظرات()